Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ

 

Περιοχές Δράσης

Πρόγραμμα Αμβρακικού

Αμβρακικός Κόλπος

Ο Κόλπος του Αμβρακικού είναι μια ημίκλειστη θάλασσα στο βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας. Βρέχεται από μια πληθώρα γλυκών νερών και ιζημάτων χάρη στα ποτάμια Άραχθος, Λούρος, Βώβος και Κρικελιώτης. Έχει θερμό κλίμα, ρηχά νερά, πολλές λίμνες μικρού βάθους και βαλτότοπους. Όλα αυτά ωφελούν την ανάπτυξη της τοπικής πανίδας και χλωρίδας, κάνοντας τον κόλπο έναν από τους πιο σημαντικούς υγροτόπους της Ευρώπης. Η δραστηριότητα του ΑΡΧΕΛΩΝ τα τελευταία χρόνια έχει επιβεβαιώσει μια σημαντική παρουσία χελωνών στην περιοχή, ιδιαίτερα κοντά στις εκβολές των ποταμών στο βορειοανατολικό κομμάτι του Κόλπου, αν και δεν έχει υπάρξει καταγραφή φωλεοποίησης μέσα στον Κόλπο.

Προστασία της περιοχής

Το οικοσύστημα του Αμβρακικού Κόλπου είναι μια από τις 11 σημαντικότερες περιοχές υγροτόπων της χώρας μας που έχουν χαρακτηριστεί «διεθνούς σημασίας» και προστατεύονται από την διεθνή συνθήκη RAMSAR.

Αμβρακικός Κόλπος

Λόγω της σπανιότητας της μορφολογίας της περιοχής, καθώς επίσης και της παρουσίας σπάνιων και απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών, οι υγρότοποι έχουν συμπεριληφθεί στο δίκτυο NATURA 2000, στην σύμβαση της Βαρκελώνης (μια σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου από την μόλυνση) και προστατεύεται βάσει της σύμβασης της Βέρνης (που αφορά την διατήρηση της Ευρωπαϊκής άγριας ζωής και των φυσικών βιοτόπων) και την σύμβαση της Βόννης.

Η ανάγκη για προστασία και διαφύλαξη του μοναδικού οικοσυστήματος της περιοχής, οδήγησε στην ίδρυση του Εθνικού Πάρκου και στον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού, το 2008, που καθορίζουν τις χρήσεις, συνθήκες και περιορισμούς για τις χερσαίες, υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές του Αμβρακικού Κόλπου.

Αμβρακικός Κόλπος

Το έργο του ΑΡΧΕΛΩΝ

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ παρακολουθεί την περιοχή την τελευταία δεκαετία με σκοπό να ερευνήσει την παρουσία θαλάσσιας χελώνας μέσω εντοπισμού, προσθήκη ταυτότητας αναγνώρισης (tagging) και δορυφορικής παρακολούθησης του πληθυσμού.

Η εργασία της περιοχής συνίσταται από παρακολούθηση της χελώνας και ευαισθητοποίηση του κοινού στην τοπική κοινωνία. Οι εθελοντές έχουν στενή επαφή με της χελώνες, αφού εκπαιδεύονται για τον εντοπισμό και την προσωρινή σύλληψη τους με σκοπό να συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα που χρειάζονται.

Αμβρακικός Κόλπος